(Source: hikamiyama, via fuckyeah1990s)

(Source: hyruel, via nayruslove)

(Source: faroresmemory, via bluecojiro)

(Source: zenigata, via heyfunniest)

LUSHO

LUSHO

(Source: morpha, via nayruslove)

(Source: tomdefrance, via ikari-shinji)

(Source: elementfour, via bluecojiro)

(Source: squeeps, via nayruslove)

dtjaaaam:

ReDead - Sakura-Con 2012
*SCREAMS*

dtjaaaam:

ReDead - Sakura-Con 2012

*SCREAMS*

(Source: dtjaaaam.com, via nayruslove)